Fri-rettshjelp

Vi kan ta saker som dekkes av det offentlige etter ordningen for: “Fri Rettshjelp”

Offentlig rettshjelp: Etter bestemte regler dekker staten utgifter til advokatbistand. Fri rettshjelp gis ikke dersom søkeren har rettshjelpforsikring som helt eller delvis dekker utgiftene til juridisk bistand. For klienter bosatt i Bergen og Hordalandkan våre advokater ta saker som dekkes av det offentlige etter ordningen for “Fri Rettshjelp”. For personer bosatt andre steder i landet, anbefaler vi at man tar kontakt med nærmeste Advokat eller rettshjelper som yter fri rettshjelp, se oversikt på http://www.fri-rettshjelp.no/

Reglene er noe forenklet fremstillt nedenunder.

Uten behovsprøving yter staten fri rettshjelp:

 • til siktet og tiltalt i straffesaker (en rekke unntak bla. promillesaker)
 • til fornærmede i sedelighetssaker
 • til mishandlede kvinner i særskilte saker
 • til voldsofre ved erstatningssøksmål
 • i saker for fylkesnemnda for sosiale saker
 • i visse barnevernssaker
 • til vernepliktige under førstegangstjeneste i militærnektersaker (rettshjelploven § 19)
 • i saker om overprøving av administrative vedtak om frihetstap og andre tvangsinngrep
 • i saker om umyndiggjøring
 • i visse spørsmål om opphold i riket / asylsaker

Med behovsprøving yter staten fri rettshjelp i saker som gjelder:

 • ekteskapssaker: skilsmisse, felleseieskifte mellom ektefeller – skifte, barnefordeling
 • erstatning for personskade og tap av forsørger
 • husleiesaker
 • oppsigelse i arbeidsforhold

Offentlig rettshjelp i disse sakene ytes når søkeren har inntekt/formue innenfor angitte grenser (fastsatt av Justisdepartementet 22.10.1996):

Grenser for “Fri rettshjelp” Brutto inntekt Nettoformue
Person uten forsørgerbyrde 230.000 100.000
Personer som faktisk forsørger ektefelle, barn, eller andre 230.000 100.000


Det ytes desverre ikke “Fri Rettshjelp” i saker som gjelder:

 • Promillekjøring
 • Gjeldssaker. Her vil namsmannen/ namsretten evt. sosialkontor være pliktig til å gi nødvendig juridisk bistand. Bergen kommune har også et eget kontor på rådhuset som bistår enkeltpersoner i gjeldssaker.
 • Bedrifter

Ytterligere informasjon om ordningen med fri rettshjelp finner du her:

Har du rettshjelpsforsikring?

Rettshjelpforsikring er knyttet til villaeier-, hjem-, motorvogn-, landbruks-, lystbåt- og hytte-forsikring. I de fleste private skadeforsikringer; bil, hus, hytte, inngår en rettshjelpsdekning. Vilkårene kan variere noe mellom selskapene. Du bør derfor undersøke om oppdraget dekkes av forsikringen. Forsikringsvilkårene gir opplysninger om hvilke saksområder som dekkes og størrelsen av egenandelen. Ta gjerne med deg forsikringspolisen og vilkårene. Les mer om Rettshjelpsforsikring.

Når skal jeg benytte juridisk bistand ? Uansett hva slags uvanlig og rettslig komplisert forhold du står overfor er vårt råd å søke juridisk bistand i tide. Da er mulighetene størst for å oppnå et godt resultat, og ofte vil også kostnadene være lavere. Få hjelp av oss så tidlig som mulig!