Om

“Fri Rettshjelp” dekket av det offentlige Rettshjelp dekket av forsikring

 

* Fra 1. april 2004 har ikke mødre lenger rett til å nekte DNA-test i farskapssaker.
www.lovdata.no § 28a. Særreglar om gjenopptaking Ei rettskraftig avgjerd kan krevjast gjenoppteke utan omsyn til vilkåra i tvistemålslova §§ 405-408 dersom det ikkje låg føre ein DNA-analyse i saka. Vert det kravd gjenopptaking, skal retten gje pålegg om blodprøve og DNA-analyse. Når DNA-analysen ligg føre, gjeld regelen i § 25 første ledd.
Privat diskre DNA test fra www.dnatest.no

http://www.juristfirmaet.no